جلسات باز نرم افزاری دانشگاه زنجان

Znu Software Opentalks
جلسات باز نرم افزاری دانشگاه زنجان

جلسات باز نرم افزاری جلساتی است که به همت تعدادی از دانشجویان مهندسی نرم افزار دانشگاه شروع به کار کرده و سعی دارد تا بدون هیچ چشم داشتی محفلی را جهت به اشتراک گذاری اطلاعات برای شرکت کنندگان فراهم آورد.

پیوندها

این جلسات توسط جمعی از دانشجویان مهندسی نرم افزار شروع شده است. به دور از بروکراسی دست و پا گیر و حالت رسمی جلسات با جوی صمیمانه تشکیل خواهد شد. شرکت در جلسات برای عموم آزاد است و هیچ محدودیتی ندارد، حتی ارائه کنندگان هم از خود دانشجویان خواهد بود و این اتفاق خوب با همکاری همه می افتد. 

چارت تشکیلاتی گروه، به زودی در این بخش قرار خواهد گرفت.

صفحه جلسات باز در Linkedin  رو دنبال کنید.

و اما نکته آخر

"صحبت کنید، ایده بدهید، نکته بگوئید و حتی انتقاد کنید، این انتظاری هست که از شما شرکت کننده عزیز داریم"

با تشکر از همه!